Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody, nasz powód do dumy!!! Zapraszamy

Obszary chronionego krajobrazu

<b>Niecodzienny krajobraz również wymaga ochrony dla przyszłych pokoleń.</b>

Obszary Natura 2000

<p align="justify"> <b>Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.</b></p>

Pomniki przyrody

<b>Pojedyńcze, niecodzienne okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej budzą podziw, ciekawość, radość, lęk... </b>

Użytki ekologiczne

<b>W służbie bioróżnorodności </b>

Ochrona gatunkowa

<b>W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 415 gatunków roślin, 232 gatunków grzybów i 589 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne. O tym jakie gatunki występują u nas przeczytasz w tym miejscu...</b>