Asset Publisher Asset Publisher

„Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe"

     Nadleśnictwo Różańsko uczestniczy w projekcie pn. „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe". W projekcie udział bierze 7 jednostek z terenu RDLP w Szczecinie, są to Nadleśnictwa: Gryfino, Karwin, Mieszkowice, Międzychód, Rzepin, Różańsko i Skwierzyna.
     Planowany okres realizacji: 2017-2023
     Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
    Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.
    Cele szczegółowe: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.
Zakres projektu obejmuje wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.
     Zakres rzeczowy zadania realizowanego w Nadleśnictwie Różańsko: poprawa stanu siedliska 6410 – usunięcie nalotu i podrostu drzew oraz krzewów w obrębie zachowanych płatów łąk trzęślicowych; zachowanie siedlisk przyrodniczych położonych na trwałych użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne, kośno – pastwiskowe lub pastwiskowe trwałych użytków zielonych.
Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 90 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 chronionych gatunków i ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych.
    Wartość projektu
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 32 793 037,88 mln zł
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 22 859 575,94 mln zł
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 19 430 639,54 mln zł
Planowana kwota na realizację zadań na terenie RDLP w Szczecinie wynosi netto 197 700 zł.
Planowana kwota na realizację zadania w Nadleśnictwie Różańsko wynosi 15 600,00 zł netto.